"ಶಕ್ತಿ ಧಾಮ" ಹುಟ್ಟಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 61


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)