ಶಂಕರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ನಾಟಕದ ಎಕ್ಸಪೀರಿಯನ್ಸ್

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 79

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)