ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಅನಂತನಾಗ್‌ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 77

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)


ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಅನಂತನಾಗ್‌ ಇಬ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು