ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೇಲ್ಲಿದೆ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 73

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರಕ್ಟರ್, ಜಾನ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು.)