ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಬೈದಿದ್ರು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 88

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)