ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಂಥವು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 86

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)