ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕಂಟ್ರಿಕ್ಲಬ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು