“ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು?”

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 1

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ “ಸಾವಂತ್”ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)


ಪರಮ್: ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಣ ಸರ್.


ಸಾವಂತ್; ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾವಂ