ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್‌ ಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಪ ಹ್ಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 18

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ