ಶಂಕರ್ನಾಗ್‌ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಹತೆ ಏನು?

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 44

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)