ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್‌ ಟೀಂ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 69

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರಕ್ಟರ್, ಜಾನ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು.)