ಶಂಕರ್ನಾಗ್‌ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಜನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 45

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)