ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ನ ನೋಡಿದ್ದು ನಾಟಕದ ಟ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 75

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)