ಶಂಕರ್ನಾಗ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ‌ ರೋಡಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆಬಿಚ್ತಾ ಇದ್ರು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 27