ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್ ಸ್ಪೀಡ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 80

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)