ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಸಾವಿನ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಯುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನೇ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 90

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)