ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪೇಪರ್‌ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 84

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)