ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಬಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಗಳು ವಿಚಿತ್ರ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 39