ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನಿಸತೊಡಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟೆ

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 18