ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಹಿಂದೆ ಸಾವು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಹಾಪೂರವಾಗಿದ್ದರು

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 19