ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದ್ರು ನಾಟಕ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 81

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)