ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ರಮೇಶ್‌ ಭಟ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಏನು?

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 49

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)