ಸಾಯುವ ಮುಂಚೆ ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು?

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 47

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)