ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆದಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 58


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)