ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಗೆ ಬೇಲೆ ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗ?

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 47