ಸಹೃದಯಿಗಳೇ,

ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು. 

ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ಬರಹಗಳು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಪದಗಳ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರಹವನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 
 

ಸೂಚನೆ: ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಬರಹಗಳು ನಮಗೆ ತಲುಪಿದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುತದೆ. 

arrow&v

Thanks for submitting!